03/06/2020

Poziv volonterima: pridruži se ekipi koja stvara Program za mlade Općine Lovran!

O AKTIVNOSTI

Općina Lovran i partnerska udruga Delta pozivaju osobe zainteresirane za volontiranje u aktivnostima izrade „Lokalnog programa za mlade Općine Lovran 2021.-2024.“ da se jave na mail [email protected]. Ranije naveden strateški dokument za mlade izradit će se kroz nekoliko faza i aktivnosti: istraživanje potreba mladih; poticanje umrežavanja važnih dionika; doprinos razvoju lokalnih politika za mlade; osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u zajednici.

 

Općina Lovran i Udruga Delta volonterima će osigurati:

  • Sklapanje volonterskog ugovora, upis sati u volontersku knjižicu, izradu individualnog volonterskog programa, izradu potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem (u slučaju volontiranja duljeg od 3 mj.)
  • Edukaciju za odabranu volontersku poziciju
  • Jače uključivanje u ostale projektne aktivnosti prema željama i mogućnostima volontera
  • Volontiranje u poticajnom okruženju 

Doprinos volontera prije svega vidi se kroz tri volonterske pozicije: promotor/ica projekta, asistent/ica na istraživanju potreba mladih, te asistent/ica u provođenju fokus grupa ispitivanja potreba mladih.

 

1. Promotor/ica projekta

Vremenski period: lipanj 2020. godine – veljača 2021. godine 

Osoba na ovoj volonterskoj poziciji pružat će podršku u obavještavanju javnosti o projektu na različite načine, što uključuje pomoć oko pripreme press konferencija (slanje poziva medijima, slanje medijskih dopisa, priprema materijala i prostora za press konferenciju itd.), vođenja društvenih mreža i web stranica nositelja i partnera (pomoć u osmišljavanju i pripremi objava itd.), promotivnih aktivnosti u javnosti (prisustvovanje na promotivnim aktivnostima u javnosti, dijeljenje promotivnih materijala itd.). 

Poželjno je da osoba ima osnovna znanja managementa društvenih mreža i/ili novinarstva, a po želji osobe moguće ju je uključiti i u provedbu ostalih promotivnih aktivnosti (pisanje dopisa medijima, smišljanje promotivnih materijala, promotivni štand itd.). 

Edukacija osobe na ovoj volonterskoj poziciji sadržavat će, osim podataka o projektu, upoznavanje s osnovnim načinima promocije projekta.

 

2. Asistent/ica na istraživanju potreba mladih

Vremenski period: lipanj 2020. godine 

Osoba na ovoj volonterskoj poziciji pružat će podršku u diseminaciji i analizi upitnika kojim će se ispitati potrebe mladih. 

Poželjno je da osoba ima osnovna znanja iz područja metodologije, a po želji osobe moguće ju je uključiti i u ostale aktivnosti vezane uz upitnik (dizajn upitnika, eventualna prilagodba upitnika za on-line ispunjavanje, analiza i pisanje izvještaja o provedenom istraživanju itd.). 

Edukacija osobe na ovoj volonterskoj poziciji sadržavat će, osim podataka o projektu, upoznavanje sa svrhom istraživanja potreba mladih, osnovnim načinima provođenja kvantitativnog istraživanja, kao i izgledom upitnika.

 

3.Asistent/ica u provođenju fokus grupa

Vremenski period: kolovoz-listopad 2020. godine 

Osoba na ovoj volonterskoj poziciji obavljat će pomoćne poslove u organizaciji i održavanju fokus grupa, točnije priprema materijala, priprema prostora, registracija sudionika, štopanje vremena, čišćenje prostora, briga oko osvježenja za sudionike. 

Poželjno je da osoba ima osnovna znanja iz metodologije istraživanja, a po želji osobe moguće ju je uključiti i u provedbu ostalih dijelova fokus grupa (priprema pitanja, pisanje izvještaja s fokus grupa...). 

Edukacija osobe na ovoj volonterskoj poziciji sadržavat će, osim podataka o projektu, upoznavanje s metodologijom i svrhom fokus grupa.

  

Uvjeti i način prijave 

Zainteresirane osobe mogu dostaviti svoje podatke (ime, prezime, kontakt, godina rođenja i mjesto prebivališta) na mail [email protected].

Pri odabiru volontera prednost imaju stanovnici Općine Lovran od 15-30 godina.

Projekt "Lovranski program za mlade" Općine Lovran i Udruge Delta sufinanciran je sredstvima Ministarstva za demografiu, obitelj, mlade i socijalnu politiku.