Informiranje i komunikacija, uključivanje i rad s mladima u Programu za mlade Grada Pazina 2023.-2027. g.

O AKTIVNOSTI

Ponovno smo otputovale u srce Istre na Pazi(n)! mladi 2 da nastavimo rad na Programu za mlade Grada Pazina 2023.-2027. godine.

„Drago mi je da sam dobio priliku sudjelovati. Sviđa mi se što se mogu uključiti u aktivnosti koje me zanimaju. Mislim da će Program za mlade doprinijeti razvoju grada i svih ljudi koji u njemu žive.“, rekla je mlada osoba uključena u radnu skupinu.

Maša je facilitirala dvije radne skupine: „Informiranje i komunikacija s mladima“ 12. a „Uključivanje mladih i rad s mladima“ 17. svibnja.

Informiranost mladih važan je preduvjet povećanja kvalitete života mladih

Članovi i članice radne skupine „Informiranje i komunikacija s mladima“ iz redova Grada Pazina, Centra za mlade Alarm Pazin, kao i samih mladih formirali su sljedeću viziju:

„Želimo da za četiri godine Grad Pazin bude grad u kojem postoji otvorena, dvosmjerna i kvalitetna komunikacija Grada s mladima i mladih s Gradom. Komunikacija se odvija putem više različitih kanala od strane osoba educiranih za informiranje i komunikaciju prema mladima. Način informiranja je koncizan, strukturiran i odvija se u suradnji svih dionika: Grada, institucija (škole, knjižnica) i civilnog društva.“

Kako bi odgovorili na uočene probleme pristupa korisnim i relevantnim informacijama, nedostatnih kapaciteta i educiranosti osoba koje bi trebale informirati mlade, kao i sporadičnu suradnju Grada Pazina s dionicima koji se bave informiranjem, skicirale su se mjere unutar dva glavna cilja. Prvi prijedlog cilja jest povećati razinu informiranosti mladih o sadržajima i pitanjima važnima za mlade,a drugi Stvoriti poticajno okruženje za informiranje i komunikaciju s mladima u Pazinu.

 

280265437_325725046345308_3446363673904170048_n

Rad s mladima u Pazinu: uključeni mladi u društvu koje ih prepoznaje i potiče

Članovi i članice radne skupine „Informiranje i komunikacija s mladima“ iz redova Grada Pazina, Centra za mlade Alarm Pazin, Društva „Naša djeca“ Pazin kao i samih mladih usmjerili su se na ciljeve koji će osigurati punopravno sudjelovanje mladih u društvu, kao i povećati njihovo sudjelovanje u životu Pazina.

Raspravljalo se o neinformiranosti i nespremnosti mladih za aktivno građanstvo, nepoticajno i nepovoljno okruženje za njihovo aktivno sudjelovanje te slaboj vidljivosti i utjecaju Savjeta mladih Grada Pazina i vijeća učenika OŠ Vladimir Nazor i Gimnazije i strukovne škole Juraj Dobrile u Pazinu. Osmislio se prvi nacrt mjera unutar predloženih ciljeva podrška jačanju kulture sudjelovanja kod mladih te stvaranju poticajnog okruženja za razvoj sudjelovanja mladih u Pazinu.

 

280876555_544009133921578_2122705550754749534_n

Što dalje?

Nacrt ciljeva i mjera ide u daljnju proceduru s ishodima ostalih radnih skupina iz područja „Zdravlje i sport“, „Kultura i slobodno vrijeme mladih“, „Obrazovanje mladih“ i „?“.

Na predloženom nacrtu radit će se do kraja jeseni kada bi dokument trebao biti postavljen na savjetovanje s javnošću, a cilj je da do kraja godine bude usvojen!