od 01/01/2023 do 31/12/2024
Grad po mjeRI mladih

Cilj projekta je povećati sudjelovanje mladih u životu lokalne zajednice kroz jačanje dijaloga mladih i donositelja_ica odluka na razini Grada Rijeke u provedbi Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030.

U skladu s općim ciljem, definirani su sljedeći specifični ciljevi projekta:

  • senzibilizirati djelatnike_ce gradske uprave za dijalog s mladima;
  • povećati znanje mladih o procesima donošenja odluka;
  • osnažiti članove_ice Savjeta mladih Grada Rijeke za zagovaranje kvalitetnih politika za mlade;
  • okupiti zajednicu praktičara_ki rada s mladima na području Grada Rijeke u provedbi aktivnosti Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030.

Glavni ishodi koji se za mlade u Rijeci ovim projektom planiraju provesti su uključiti ih kreiranje Operativnih planova Programa za mlade Grada Rijeke u tematskim područjima "Obrazovanje i (samo)zapošljavanje", "Dobrobit i osamostaljivanje mladih" i "Poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima" koje će sami i provoditi i omogućiti im stjecanje konkretnih znanja i vještina koje će im pomoći u daljnjem radu.

Glavni ishodi koji se za članove_ice Savjeta mladih Grada Rijeke ovim projektom planiraju postići su osnažiti ih za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka za zagovaranje kvalitetnih politika za mlade u sklopu novog Programa za mlade Grada Rijeke, kao i ostvariti preduvjete za kvalitetan dijalog mladih i donositelja_ica odluka s kojima surađuju u sklopu svog djelokruga rada, a sve kako bi što bolje reprezentirali mlade u Gradu Rijeci i prenosili njihove potrebe nadležnim tijelima.

Glavni ishodi koji se za članove_ice vijeća učenika ovim projektom planiraju postići su uključiti ih u procese donošenja odluka koristeći inovativne digitalne alate za sudjelovanje Grada Rijeke „Proračun(ajme)!“ i uspostaviti dijalog srednjoškolaca_ki, članova_ica Savjeta mladih i donositelja_ica odluka u tematskim područjima Programa za mlade. Glavni ishodi koji se za donositelje_ice odluka Grada Rijeke ovim projektom planiraju postići su senzibilizirati ih za smisleni dijalog s mladima u provedbi operativnih planova Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030.

Projekt provodi Grad Rijeka u partnerstvu s Udrugom "Delta" i Centrom tehničke kulture Rijeka. Projekt se provodi od 1.1.2023. do 31.12.2024. a provedba je financirana sredstvima Europske unije kroz Erasmus+ program.