Europe Goes Local

Europe Goes Local

Europe Goes Local -  Supporting Youth Work at the Municipal Level

Europe Goes Local (EGL) trenutno je jedan od najvećih europskih projekata u području rada s mladima (eng. youth work)  kojim se želi pružiti podrška radu s mladima na lokalnoj razini.

Radi se o trogodišnjem strateškom partnerstvu unutar Erasmus+ programa za mlade koji okuplja 25 europskih aktera: 20 nacionalnih agencija, The SALTO-YOUTH Participation Resource Centre, Partnerstvo između Europske komisije i Vijeća Europe u području mladih, Europski forum mladih i dvije mreže: POYWE i InterCity Youth. Trajanje projekta je od lipnja 2016. do svibnja 2019. godine.

  • U 1. godini projekta glavna aktivnost bila je mapiranje rada s mladima na lokalnoj razini u Europi. Rezultati su predstavljeni na europskoj konferenciji u Ljubljani (31.5.- 2.6.2017.g.) gdje je 150 sudionika iz 22 zemlje raspravljalo na pet tema: razvoj poboljšana kvaliteta rada s mladima u pogledu politike i prakse, iskorak prema marginaliziranim skupinama, integriranje europskih projekata u svakodnevnom radu s mladima, upravljanje u radu s mladima na lokalnoj razini, pronalaženje adekvatnih i konstruktivnih uloga i pozicija u međusektorskoj suradnju. Paralelno je svaka Nacionalna agencija izradila svoj akcijski plan za naredno razdoblje.
  • Hrvatska nacionalnu delegaciju čine Agencija za mobilnost i programe EU (koordinator aktivnosti), Marko Kovačić (Institut za društvena istraživanja), Matej Matić (Mladi u EU), Maja Uršić Staraj (Udruga Delta) i Zorica Višković (Udruga ZUM).
  • U 2. fazi projekta Nacionalna delegacija detaljno razrađuje nacionalne aktivnosti koje će se provoditi od listopada 2017. godine do travnja 2018. godine. Paralelno se na europskoj razini radi na dubinskoj analizi gore navedenih tema. Rezultati aktivnostin s obje razine bit će predstavljene na 2. europskoj konferenciji.
  • U trećoj i završnoj fazi projekta (srpanj 2018. – svibanj 2019.) izradit će se Europska povelja o lokalnom radu s mladima. Ona će predstavljati referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te će biti poveznica između politike i prakse rada s mladima. Rezultati projekta bit će predstavljeni na završnoj konferenciji koja uključuje sve ciljane skupine: donositelje odluka, istraživače, predstavnike profitnog sektora i međunarodne institucije i organizacije.

Web stranica projekta: https://www.europegoeslocal.eu/

FB stranica projekta: https://www.facebook.com/europegoeslocal

Nacionalne aktivnosti

Svaka država sudionica u projektu sama definira sadržaj prilagođen nacionalnom kontekstu i potrebama.

Plan nacionalnih aktivnosti u projektu "Europe Goes Local":

  • nacionalna konferencija o temi rada s mladima
  • trodnevno osposobljavanje za 11 predstavnika općina i gradova te 5 osoba koje rade s mladima
  • sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji
  • umnožavanje rezultata na lokalnoj razini