Gledaj (u)druge

Gledaj (u)druge

2016. godine u Rijeci je pokrenuta neformalna inicijativa organizacija civilnoga društva „Gledaj (u)druge“ koja za cilj ima promociju vrijednosti civilnoga društva u javnosti, promociju rada udruga za opće dobro i razvoj lokalne zajednice, zagovaranje za unapređenje institucionalnog okvira potpore za djelovanje organizacija civilnoga društva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te osnaživanje unutarsektorske suradnje i solidarnosti. Također, cilj je javnosti jasno prikazati brojnost, motiviranost i upornost udruga u postizanju pozitivnih društvenih promjena i unapređenju kvalitete života u zajednici. Također, kampanjom se želi naglasiti činjenica da je veliki broj građana na neki način povezan s udrugama, neposredno ili posredno, kroz članstvo, volontiranje ili korištenje njihovih usluga i aktivnosti.

Inicijativu su inicijalno podržali Udruga Delta, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga za scenske umjetnosti Prostor Plus, Udruga Kreativni kolektiv Kombinat, Udruga Ri Rock, Savez udruga Molekula, Udruga Filmaktiv, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, SOS telefon - Rijeka, Udruga za pomoć žrtvama nasilja, Centar tehničke kulture Rijeka, Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI, U.Z.O.R. - Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka, Udruga Šarolija, Centar za kulturu dijaloga CeKaDe, Društvo "Naša djeca" Opatija, Udruga EU klub, Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić, Udruga Za bolji svijet, Udruga žena operiranih dojki NADA-RIJEKA, Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga mladih Roma "Romska budućnost", Ekološko socijalni forum, Udruga za pomoć ovisnicima Vida Rijeka. Rezultat ove suradnje i udruživanja resursa bio je cijeli tjedan događanja i aktivnosti u koje se uključilo 109 udruga iz cijele Hrvatske.

Slogan manifestacije je "tu smo s razlogom", a obuhvaća sljedeće:

1) Promotivne aktivnosti: fotografiranje građana s izjavama o važnosti udruga, diseminacija promotivnih materijala (npr. lijepljenje trake s logom i sloganom manifestacije), promocija kampanje na  Internet stranici i društvenim mrežama

2) Festival udruga: pedesetak udruga s područja Županije jedan dan predstavljaju svoje djelovanje građanima na javnom prostoru,
kroz info-štandove i svoje promotivne materijale te provedbom „oglednih“ aktivnosti koje redovno provode uključujući raznovrsne radionice, rasprave, treninge, probe i nastupe, i druge kreativne, zanimljive i za lokalnu zajednicu korisne aktivnosti

Manifestacija je održana u sljedećim periodima:

  • 20. - 25. svibnja 2016. godine
  • 22. - 25. svibnja 2017. godine
  • 25. svibnja 2018. godine

 Aktivnosti Gledaj (u)druge rezultat su suradnje i udruživanja. Provodi je udruga Delta uz financijsku podršku Grada Rijeke i suradnju sa udrugom SMART uz financijsku podršku Primorsko-goranske županije.