od 01/12/2020 do 31/03/2023
MODUS - civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje

HRVATSKI:

Projekt „MODUS - civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje“ usmjeren je utjecanju na specifične izazove u provedbi građanskoga odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Projekt se provodi od 1.12.2020. do 31.3.2023. godine. 

Opći cilj projekta je jačanje demokratske kulture, građanske svijesti i sudjelovanja građana kroz uspostavu usustavljene međusektorske suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje provedbe građanskoga odgoja i obrazovanja, a specifični ciljevi su:

  • povećati kvalitetu edukacije za građanska i ljudska prava,
  • ojačati međusektorsku i unutar sektorsku suradnju u provedbi GOO-a.

Ciljevi će se postići kroz aktivnosti: istraživanje potreba ciljanih skupina; edukacije za ciljane skupine; izrada Modela suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i OCD-a; pilot-provedba Modela u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Osječko-baranjskoj županiji; izrada i diseminacija publikacije o Modelu i kataloga aktivnosti OCD-a na županijskim razinama.

Ciljane skupine projekta su: odgojno-obrazovni/-e djelatnici/-ce osnovnih i srednjih škola, predstavnici/-ce OCD-a koji provode aktivnosti GOO-a i učenici/-ce OŠ i SŠ. Odgojno-obrazovnim djelatnicima/-cama bit će olakšano povezivanje sa zajednicom i omogućeno zadovoljavanje određenih potreba u provedbi GOO. OCD-i će ojačati svoju vidljivost i utjecaj u zajednici te graditi zagovarački kapital daljnjeg promicanja GOO-a. Učenici/-ce će biti osnaženi za participativno planiranje nastave i povećati građansku svijest i angažman.

Projekt provode Udruga "Delta", Centar za građanske inicijative Poreč, Udruga Breza iz Hrvatske i Menneskerettighetsakademiet iz Norveške. Projekt je podržan s € 135.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

 

ENGLISH:

The project “MODUS – civil society and the public sector supporting civic education” aims at addressing specific challenges in the implementation of civic education in Croatia. Project will be carried out from 1.12.2020 to 31.3.2023. 

The main objective of the project is to strengthen democratic culture, civic awareness and civic engagement through the establishment of a systematic cross-sectoral cooperation model between educational institutions and civil society organizations in order to improve the implementation of civic education. The specific objectives are:

  • increasing the quality of civic education,
  • strengthenING the cross-sector cooperation in its implementation.

Aims will  be achieved through the following activities: research on the needs of the target groups; education of the target groups; development of a new Model of cooperation between educational institutions and CSOs; pilot implementation of the Model in Istria, Primorje-Gorski Kotar, and Osijek-Baranja counties; publishing and dissemination of the Model and a catalog of CSO activities.

The target groups are: elementary and high school teaching staff, CSO employees and elementary and high school students. The teaching staff will benefit from a better connection with the community and will be able to meet certain needs in the implementation of CE. CSOs will strengthen their visibility and influence in the community and build capacities to further promote CE. Students will be empowered for participatory lesson planning and their civic awareness and engagement will increase.

Project activities will be carried out by Association Delta, Centre for Civile Initiatives Poreč Youth Association Breza from Croatia and Human Rights Academy from Norway. Project is funded with € 135.000,00 financial support of Island, Lihtenstein and Norway as a part of European Economic Area and Norway grants.

Novosti