12/01/2017

Uspješan završetak projekta Rural youth 2020

O AKTIVNOSTI

Uspješno smo završili još jedan projekt koji se provodio u području mladih. Projekt Rural youth 2020 provela je udruga Delta tijekom druge polovice 2016.godine uz financijsku podršku Primorsko – goranske županije.

Ovaj projekt bio je usmjeren na poticanje mladih na demokratsko sudjelovanje u svojoj ruralnoj zajednici u Općini Kostrena te na razvoj vještina predstavnika Savjeta mladih u području savjetodavnog rada, pregovaranja i zagovaranja prema lokalnoj vlasti.

Projekt je za cilj imao istražiti potrebe mladih na području Općine Kostrena te unaprijediti zagovaračke kapacitete predstavnika savjeta mladih koji djeluje u Općini Kostrena

Tijekom radionica koje smo održali za predstavnike Savjeta mladih Općine Kostrena, kako bi se educirali i osnažili za obnašanje svoje uloge, sudionici su imali prilike detaljnije se upoznati s kvalitetnim načinima obnašanja uloge u savjetodavnom radu, pregovaranju i zagovaranju prema vlasti u lokalnoj zajednici, zatim su imali prilike naučiti više o procesu strukturiranog dijaloga te o djelovanju nevladinih organizacija.

U suradnji sa Savjetom mladih, udruga Delta provela je istraživanje na području Kostrene te ispitala potrebe mladih koji žive na spomenutom području. Zaključci koji su proizašli iz rezultata istraživanja poslužili su kao temelj za uspostavljanje zagovaračkog plana prema lokalnoj samoupravi, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete života mladih u Kostreni.